Työnohjaus

Suomen työnohjaajat ry toteaa työnohjauksen vakiinnuttaneen paikkansa osana suomalaisen työelämän kehittämis- ja vaikuttamistyötä. Työnohjaus on sopimukseen perustuvaa, tavoitteellista ammatillista toimintaa, jota ohjaavat sekä työnohjausta koskevat että kunkin toimialan yhteisesti hyväksytyt eettiset periaatteet, lähtökohdat ja arvot. Työnohjaaja ja ohjattavat sitoutuvat toiminnassaan niihin ja toimivat niiden suuntaisesti.

Työnohjaus on erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa oman työn tutkimista, kehittämistä ja arvioimista työnohjauskoulutuksen saaneen työnohjaajan avulla. Työnohjaus auttaa siihen osallisena olevia tahoja löytämään uusia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja työhön ja siitä nouseviin haasteisiin.

Työnohjauksen tavoitteet asetetaan osapuolten yhteisen työskentelyn tuloksena kulloiseenkin työnohjaukseen tarkoituksenmukaisiksi, realistisiksi ja niitä arvioidaan työnohjausprosessin kuluessa tarpeen mukaan kaikkien osapuolten kesken. Tavoitteiden määrittelemistä ohjaavat työnohjausta tilanneen tahon tarpeet.

Työnohjauksen työnohjaus (TOTO)

Työnohjauksen työnohjaus on työnohjaajan ammatissa toimivien ohjausta, jota tarvitaan työnohjaustyön henkilökohtaisesti ja ammatillisesti vaativan ja kuormittavan luonteen vuoksi. Työnohjaajan vuorovaikutuksellinen työskentely asiakkaiden kanssa saattaa herättää tunteita, jotka edellyttävät henkilökohtaista työstämistä. Itsestään huolehtiminen koko ammatillisen toiminnan ajan on tarpeen ja asiakkaan työnohjaamiseen liittyvää vastuuta on voitava jakaa. Työnohjauksen työnohjaus on työnohjaajan työn laadun varmistaja.